back to top

(via yakusok-u)

(Source: coalgirls, via yakusok-u)

rivailution:

Eren Yeager & Mikasa Ackerman + Sleeve Grabbing

(via yakusok-u)

oeilvert:

the best

(via kirigayabaka)

(Source: kintogi, via yakusok-u)

(via yakusok-u)

(via yakusok-u)

(via yakusok-u)

lizeon:

image

image

image

my mortal enemy

(via yakusok-u)

(Source: protective-warrior, via yakusok-u)

"Sawney! Bean!"

(Source: mitsudo, via imayoshishouichi)

(Source: kintogi, via imayoshishouichi)